دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان امام رضا با کسب رتبه کشوری چهارم